Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a Deja Vu Fesztivál weboldalt üzemeltető DJV Projekt Kft. (6720 Szeged, Jókai utca 1.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
Név: DJV Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6720 Szeged, Jókai utca 1.
Adószáma: 27301342-2-06
Cégjegyzék száma: 06-09-025793
Adatkezelésért felelős személy: Kovács Ádám
Telefonszám: ismeretlen
E-mail: info@dejavufesztival.hu
önállóan képviseli: Kovács Ádám ügyvezető

A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Időbeli hatálya: 2021. május 17. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
Személyi hatály kiterjed:
az Adatkezelőre,
azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltetett Deja Vu Fesztivál weboldal használata során az Adatkezelő birtokába jutott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
JOGSZABÁLYI ALAPOK
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat – így a jogosorvoslati lehetőségeket is – egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza. Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod – az adataid kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

WEBOLDAL HASZNÁLATA, COOKIE POLICY, JEGYVÁSÁRLÁS ONLINE
A Deja Vu Fesztivál weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ – amelyek segítenek fokozni a felhasználói élményt és megérteni, hogy mely információk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a DJV Projekt Kft. kezeli.

A www.dejavufesztival.hu oldal használatával az oldalra látogató beleegyezik a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadja. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a Deja Vu Fesztiválhoz kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a DJV Projekt Kft. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezik bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngészőjében le kell tiltania az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnie a weboldalainkat.

A weboldalon az online értékesítési felületen történő vásárlás esetén a vásárlás az erre szakosodott Szerződéses partner (Cooltix) bevonásával történik, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A jegyvásárlás során a Szerződéses partner online felületére történő átirányítás révén a megadott adatokat Szerződéses partner kezeli a szerződéses feltételek és az adatkezelési szabályzata elfogadása alapján.

Az érintett szabadon, azaz nem kötelezően megadott telefonszámát, születési évszámát, e-mail címét a Cooltix jegyértékesítő rendszer szolgáltatta társaságunk részére. Ezen e-mail cím, telefonszám marketing célra, születési évszám statisztikai célra való felhasználásának jogalapja vagy az e-mail cím, telefonszám közérdekből nyilvános adat jellege vagy, az Önök által az adatszolgáltatónak az e-mail cím, telefonszám marketing célra való felhasználására adott hozzájárulása. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne értesülni tájékoztató információkról, ajánlatainkról, azt Leiratkozva teheti meg, vagy levélben info@dejavufesztival.hu email címen.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló által megadott adatokat megőrzi a Deja Vu Fesztivál kapcsán kezelt adatbázisban, amely adatok kizárólag a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kerülnek összekapcsolásra.

ADATOK KEZELÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE
A DJV Projekt Kft. fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat a megtartott Rendezvény lezárásától számított 6 hónapig tároljuk, ennél hosszabb ideig csak akkor tároljuk, ha a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – az adatkezelő/adatfeldolgozó kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (az adatkezelés célja megszűnt)
az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen:
az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy hatóság rendelte el.
az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt: amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az adatkezelő nyolc év elteltével törlik.
Ha az érintett, vagy hatóság adatok kiadása iránti kérelemmel él, úgy azt a kérésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül adjuk ki. Ha az érintett úgy véli, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adatait, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást – az adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatjuk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az info@dejavufesztival.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Elérhetőség, amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétel, kérdés, vagy javaslat van:

DJV Projekt Kft.
6720 Szeged, Jókai utca 1. E-mail: info@dejavufesztival.hu .

Szeged, 2021. május 17.