Deja Vu Fesztivál / Deja Vu Aréna / Deja Vu Rádió

Deja Vu Aréna Házirend

Házirend
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A belépőn és az eseményben feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, a koncertek és programok kezdési időpontja és időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
Jogunkban áll a különböző programokra egymástól eltérő összegű belépőt értékesíteni. Bizonyos helyszíneket zárva tartani, zártkörű rendezvény esetén korlátozni a belépés lehetőségét.
A belépő, amennyiben a teljes programra szól, nyitástól kapuzárásig biztosítja a bent tartózkodást, azzal a nyitástól zárásig bármikor be lehet lépni, de csak egyszeri belépésre jogosít fel.Amennyiben a belépő nem flexibilis, úgynevezett időkorlátos belépő, azzal csak a jegyen feltüntetett időpontig lehetséges a belépés a rendezvényre!
A belépőjegy megvásárlása kizárólag egyszeri belépésre jogosít fel.
A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult az Üzemeltető a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.
Kizárólag azokért a belépőkért tudunk felelősséget vállalni, amelyek hivatalos jegyértékesítő rendszerünkön, jegyértékesítő partnereinknél, vagy promóter hálózatunkon keresztül lett vásárolva. Harmadik féltől vásárolt belépőért nem áll módunkban garanciát vállalni.
Amennyiben a rendezvény megtartásra kerül vagy rajtunk kívül eső okok miatt – lásd vis major helyzet – elmarad vagy csak részben valósítható meg a program, abban az esetben nem áll módunkban visszatéríteni a belépő árát.
A rendezvény szervezője az arénában tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Pick Aréna területére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) eszközöket korlátozza. Így különösen tilos az aréna területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az aréna területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az aréna területére nem léphet be.
A rendezvényre tilos behozni ételt, italt, mások testiépségét veszélyeztető tárgyat, szúró, vágó eszközt!
A rendezvényt 16. életévüket betöltött személyek látogathatják. 16 év alatti kiskorúak a rendezvényt csak 18 év feletti felnőtt kísérő társaságában vehetik igénybe. A 18. évét betöltött nagykorú kísérő mindennemű felelősséget vállal az általa képviselt kiskorú 16. életévét be nem töltött személy iránt!
Az aréna területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. A szervező az arénában tartózkodó többi látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.
A szervező a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult az aréna bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. A szervező a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
Az aréna területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá, személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó, korábban a Pick Aréna területéről, vagy a szervezők más rendezvényének területéről eltávolításra vagy kitiltásra került, illetve amennyiben a személyzet a bent szórakozókra nézve veszélyesnek ítéli a beléptetésre jelentkező(ke)t, a belépés megtagadható érvényes belépőjegy esetén is. Akitől a fentiek alapján az Akvárium Klub területére való belépést megtagadták az esetlegesen már megfizetett belépési díjat nem igényelheti vissza. Fenti eljárásoktól és intézkedésektől a szervező saját döntése alapján eltérhet.
A Látogató az Aréna területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az aréna területén fokozottan köteles a helyszín és a helyszínt képező tárgyak, installációk, bútorok és berendezések óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Amennyiben ez mégis megtörténik, azért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
Az aréna területén a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása, ennek megsértése a rendezvényről való azonnali kitiltást von maga után.
Az arénában tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az aréna területén is tilos, azt a törvény bünteti.
Az Aréna területére telepített és ott üzemeltetett berendezéseket, eszközöket, közlekedési utakat rendeltetésszerűen és figyelmesen – a megkülönböztető színeket, világításokat, burkolatváltásokat mindenkor szem előtt tartva – kell használni. Az aréna nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért.
Tekintettel arra, hogy a DEJA VU ARÉNA célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, az Aréna területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.
Az Aréna zárt terein belül tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigaretta használata is. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen lehet.
Az Aréna területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki
(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;
(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;
(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
(v) felszólítás ellenére sem távolítja el az Aréna területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala a házirend értelmében tilos;
(vi) nem a bejáraton keresztül jutott az Aréna területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották;
(vii) Aki a vendégekkel, személyzettel szemben agresszívan viselkedik, minden további nélkül eltávolítható a rendezvény területéről.
Akit a fentiek alapján az Aréna területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.
A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a szervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
A ruhatár használatát és működését érintő szabályok a ruhatári szabályzatban találhatóak meg.
A rendezvény területén repohár rendszer működik, a repohár díja: 699 Ft/ db, amelyett minden vásárlásnál tisztára cserélünk, azonban pénzre való visszaváltásra nincsen lehetőség.
A területre való belépéssel a Vendég elfogadja, hogy a rendezvényen készülhet róla hang-, és/vagy képfelvétel, melyet később teljes jogkörrel felhasználhatunk, publikálhatunk, de nem nevesíthetünk. A vendég részére ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kell biztosítanunk, az anyag felhasználása nem engedélyköteles számunkra. Korlátlanul megjeleníthetjük és átruházhatjuk promóciók kapcsán. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, abban az esetben is beleegyezése nélkül jeleníthetjük meg és használhatjuk fel a rendezvényen készült hang-, és képanyagokat.

A belépő megvásárlásával a házirend automatikusan elfogadásra kerül.